ജിഷ കേസിൽ പ്രതിയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നത് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഡി ജി പി - newkerala.com #1777

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം