സരിത എസ് നായരുടെ നടപടി നിഗൂഢവും അനഭിലഷണീയവുമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജി ശിവരാജൻ - newkerala.com #1779

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം