ഇന്ത്യ-നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും - newkerala.com #1781

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം