എഞ്ചിന്‍ തകരാര്‍ മൂലം അടിയന്തര ലാന്‍ഡിംഗ് നടത്തിയ സിംഗപ്പൂര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിന് തീപിടിച്ചു - newkerala.com #1784

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം