കാവാലത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു കേരളം ; സംസ്കാരം പൂര്‍ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നാളെ കാവാലത്ത് നടക്കും - newkerala.com #1793

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം