എന്‍ട്രന്‍സ് ലിസ്റ്റിന് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് - newkerala.com #1797

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം