സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വൻതോതിൽ മദ്യവും ലഹരിവസ്തുക്കളും ഒഴുകുന്നു :മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ - newkerala.com #1798

കൂടുതൽ വാർത്തകൾ:

പാവല്‍

കോവല്‍

പയര്‍

അമര

പടവലം